Werkwijze

Behandelingsvorm 

De praktijk voor verlies biedt zorg in de basis GGZ. De behandeling kan individueel, in gezinsverband of in een lotgenotengroep zijn. Naast het voeren van gesprekken en het doorlopen van bepaalde behandelingsprotocollen wordt er gebruik gemaakt van spel, creatieve werkvormen en opdrachten. Het uitgangspunt is 'therapie op maat', waarbij kortdurend (hetgeen neerkomt op 5 tot 12 sessies of 300 tot 750 minuten), klachtgericht met beproefde methoden de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt worden ingezet en vergroot.

Welke klachten worden behandeld

In de de praktijk voor verlies worden klachten als angst, dwang, gecompliceerde rouw, weinig zelfvertrouwen, zingeving, woede- en driftbuien, somberte, spanningsklachten, lichamelijk onverklaarbare klachten en perfectionisme behandeld vaak gerelateerd aan een groot verlies door overlijden, vermissing of ziekte in het gezin.

Werkwijze minderjarigen 

Met jonge kinderen speel ik voornamelijk over wat er is gebeurd of over wat zij voelen. Met lego, playmobil, ridders, dieren, poppenhuis, barbies en handpoppen kunnen hele levens (en ziekte en overlijden) gespeeld worden. Ook  tekenen, muziek, verhalen en verbeelden door middel van klei en collages zijn middelen. Dit is de manier van kinderen om gedachten en gevoelens naar buiten te brengen, te begrijpen en ontwikkelen. EMDR, gedragstherapeutische behandelingsprotocollen en methodieken van de oplossingsgerichte therapie worden ook vaak gebruikt. Bij de oplossingsgerichte therapie maakt men gebruik van de krachten van een kind of jongere. Met concrete doelen, die geregeld op een schaal van nul tot tien worden beoordeeld, kan het kind zelf grip houden op zijn ontwikkeling en kijken wat er nodig is om een stapje verder te komen.

Werkwijze meerderjarigen

Bij volwassenen staan de gesprekken meer centraal, hoewel daarbij creatieve middelen een hulpmiddel kunnen zijn om in contact te komen met wat diep in ons verborgen leeft, hetgeen we ons niet bewust zijn. Deze innerlijke beelden kunnen helpen bij de verwerking van verlies. Ook bij volwassenen wordt gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte therapie. Bij aanvang wordt er naast een inventarisatie van de problemen en klachten, ook de krachten van een cliënt besproken. Voor de inventarisatie worden naast een gesprek vragenlijsten gebruikt om sneller duidelijkheid te krijgen en tot een juiste diagnose te komen. Het behandeldoel wordt gezamenlijk met de cliënt vastgesteld en de manier van werken wordt uitgelegd. Er worden met de cliënt verschillende mogelijke behandelingen besproken. Er wordt zo mogelijk gewerkt met kwaliteitsstaandaarden zoals weergegeven in ggzstandaarden.nl . In overleg wordt bepaald wat de behandelingsmethode is die het beste past bij de cliënt. Voor traumatische klachten is er keuze tussen een cognitieve gedragmatige aanpak of EMDR.  Cognitief wil zeggen dat de gedachten over de nare gebeurtenis of dieperliggende overtuigingen klachten kunnen helpen ontwikkelen of een klacht in stand kunnen houden of zelfs verergeren. Ook gedrag kan klachten juist vergroten. Samen met de therapeut worden die gedachten en het gedrag besproken en onderzocht. Dat is de basis om vervolgens stapje voor stapje tot verandering te kunnen komen.  Bij EMDR wordt het terughalen van een heftige herinnering gecombineerd met ogen bewegen of/en piepjes luisteren met een koptelefoon op en/of een pulsator in de handen houden. Hierdoor wordt de herinnering anders opgeslagen en vermindert de emotionele lading bij die herinnering. Ook bij angsten, paniek en somberte, depressie, zingevingsproblematiek en complicaties in rouw is er keuze tussen diverse cognitieve gedragstherapeutische protocollen aangevuld met psycho educatie, emotieregulatie, waarbij men leert hoe om te gaan met overspoelende emoties, en ontspanningstechnieken en verschillende soorten EMDR protocollen. Bij het omgaan met lichamelijk onverklaarbare klachten en bij ernstige ziekte komt daar nog de mogelijkheid tot hypnotherapie bij. Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn. In een verhoogde concentratie, die naar binnen is gericht, kan men verbetering bewerkstelligen. Ontspanningstechnieken gecombineerd met voorstellingsvermogen verminderen en beïnvloeden pijn en angst positief.  In de praktijk blijkt dat er door de complicaties rond ziekte en verlies vaak gekozen wordt voor een combinatie van verschillende methodieken.

Gezinsleden beïnvloeden elkaar bij het verwerken van heftige gebeurtenissen. Het betrekken van uw naasten bij de therapie kan daarom  helpen. De noodzaak en mogelijkheid daartoe wordt met u besproken.

Verder maak ik gebruik van therapeutische spellen als 'sterrenregen', 'ons bestaan op een bordje' en 'alle sterren van de hemel', die vaak bij gezinsgesprekken een extra diemensie geven

In het kader van het nauwkeuriger onderzoeken van de klachten of juist om de behandeling te intensiveren of om beoogde veranderingen ook in het dagelijkse leven toe te passen werk ik met thuisopdrachten tussen de bijeenkomten door. Deze zijn nogal divers van aard en in aansluiting met de mogelijkheden en voorkeuren van de cliënten. Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van digitale oefeningen, uitleg, bijhouden van stress, angst, tic en stemmingsdagboeken. Voor rouw en bij psychisch herstel van kanker is er ook nog het programma van Lutografie. Dit wordt e-health genoemd. Uiteraard wordt het gebruik van digitale middelen niet van u gevraagd als dat niet bij u past of als u geen internetmogelijkheden heeft of  als de opdracht niet digitaal vorm gegeven kan worden. Ook op de telefoon kunnen verschillende apps gebruikt worden ter aanvulling van de behandeling zoals de untire app in het kader van vermoeidheid bij kanker of headspace om stress te verminderen en concentratie te verhogen. Het gebruik van een dergelijke app naast de behandeling wordt ook wel blended care genoemd. De praktijk biedt ook  andere mogelijkheden voor de thuisopdrachten.

Na afloop wordt alleen met uw toestemming een bericht van afronding naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd waarin in algemene termen de zorg en het resultaat van de behandeling beschreven staan.

Welke klachten niet worden behandeld

Er zijn ook klachten en stoornissen waarbij ik u niet voldoende kan helpen en u terug moet verwijzen naar uw huisarts met het advies u te verwijzen naar een instantie, die u wel kan helpen. De volgende stoornissen vallen buiten het hulpaanbod van de praktijk voor verlies: schizofrenie, psychoses, bipolaire stoornis, eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en /of crisisgevoeligheid, ASS, ernstige persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline en verslavingsproblematiek

Voor informatie over de aanmelding- en vergoedingprocedure verwijs ik naar het kopje tarieven. Jaarlijks zijn er veranderingen op dit gebied.

De praktijk hanteert geen wachtlijsten. Dat betekent dat u alleen terecht kan, als er plek is. Anders wordt u doorverwezen.

Evaluatie

Voor het evalueren van de behandeleffecten en uw ervaringen als cliënt zal ik niet alleen geregeld tijdens de behandeling daar vragen over stellen maar u ook digitale vragenlijsten mailen.  Cliënten die het leuk vinden om hun ervaring te delen kunnen daarvoor terecht op  de website van zorgkaartnederland.nl. De geboden zorg wordt ook na afloop geëvalueerd. Hoe u de zorg ervaart geeft mij weer inzichten om de behandeling te verbeteren. Cliënten waardeerden deze in het jaar 2023 met een een gemiddeld rapportcijfer van 9,2 op de CQi (GGZ-VZ-AMD) en JT-j tevredenheidsvragenlijsten. Zij gaven aan dat ze beter kunnen omgaan met emoties, hun situatie beter kunnen accepteren, minder stress en spanning ervaren, meer met hun gezinsleden te overleggen en te bespreken, weer te kunnen genieten, meer zelfinzicht hebben en bewuster te leven. De tevredenheid is ook gebaseerd op therapeutische kernwaarden als respectvolle omgang, deskundigheid en vertrouwen in de hulpverlener. Op de schaalscore 'bejegening'  en op de schaalscore 'bereikbaarheid behandelaar' scoorde de praktijk gemiddeld een 5 (uit 5). Bij de categorie 'samen beslissen' en 'uitvoering behandeling',' scoorde de praktijk een 4,8 (uit 5) . Een gemiddelde van 4,6 (uit 5) scoorde de praktijk bij de categorien 'wijzen op cliënten organisaties/zelfhulpgroepen' en  'informatie behandeling' Op de overige categorieën:  'informatie over vragenlijsten'  en 'mogelijkheid betrekken familie' een 4,7 (uit 5). Om de best mogelijke zorg te leveren blijf ik leren en verbeteren. De antwoorden in de vragenlijsten en ook de mondelinge evaluaties bieden inzichten voor zowel de lopende therapie als de dienstverlening van de praktijk in bredere zin.

Netwerk van de praktijk

De praktijk is in overleg en samenwerking met andere disciplines (kinderpsychiaters, (kinder)psychotherapeuten, kinderneuropsychologen, fysiotherapeuten, kinderartsen en oncologen) binnen de gezondheidszorg, hetgeen ingezet kan worden mocht er ook andere zorg vereist zijn. De meeste zijn verbonden aan 0tot23, vereniging voor vrijgevestigde jeugd GGZ, zoals de Praktijk Nieuwe Gracht, maar ook buiten 0tot23 zoals de Praktijk Caroline Blessing of het Ingeborg Douwes Centrum. Ook verwijzing naar lotgenotengroepen of andere vormen van ondersteuning kan aan de orde komen.  Voor overleg of berichtgeving aan de verwijzer of andere betrokken hulpverleners wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Als u niet tevreden bent over de behandeling of mij als psycholoog is het raadzaam om dit kenbaar te maken. Zo proberen we dan tot een oplossing te komen. Als u graag dat gesprek wil doen met een onafhankelijk persoon erbij dan kunt u contact opnemen met de klachten- functionaris. In de praktijk ligt een folder met de gegevens. Komen wij er samen niet uit, dan kan ik met u meedenken over een andere therapeut, die mogelijk beter bij u past. U kunt dan ook contact opnemen met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Bent u van mening dat ik mij als psycholoog niet aan de beroepscode heb gehouden?  Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen mij in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. (zie psynip.nl)